mysql shell
Kategorie: linux

mysql
use mysql;

INSERT INTO db VALUE
("localhost","databaze","uzivatel","Y","Y","Y","Y","Y","Y","Y","Y","Y","Y","
Y","Y","N","N","N","N","N");

INSERT INTO user VALUE
("localhost","uzivatel",password("heslo"),"N","N","N","N","N","N","N","N","N
","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","N","","",
"","","",5000,0,0,0);
3.4.2007 23:23:13