sql radovan
Kategorie: mysql,apache,php

function sql ($dotaz,$promenna="vse",$tisk=false)
{
if ($tisk) echo "$dotaz ";
$x = mysql_query($dotaz);

if(mysql_num_rows($x))
{
if ($promenna=="pole") return $x;
else {
$pole = mysql_fetch_assoc($x);
if ($promenna=="vse") return $pole;
else return $pole[$promenna];
}
}
else return false;
}


12.8.2019 21:54:40