webcen dotaz
Kategorie: ostatni

SELECT krybusova1.id
FROM krybusova1, dudova1
WHERE krybusova1.tel = dudova1.tel
LIMIT 1000


23.11.2010 13:25:44